Dvasiniai apmąstymai

MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS 2020

Džiaukimės, mylimieji, nes šiandien gimė mūsų Išganytojas. Neturi būti vietos liūdesiui, kai švenčiamas gyvenimo gimimas; jis mus pripildo džiaugsmo, nes mirties baimė įveikta ir mums pažadėta amžinybė.

Nuo šios linksmybės neatskiriamas nė vienas, nes yra viena bendra visuotinio džiaugsmo priežastis: mūsų Viešpats, nuodėmės ir mirties Nugalėtojas, neradęs nė vieno žmogaus be kaltės, pats atėjo jų visų išvaduoti.

Džiūgaudami dėl Viešpaties gimimo angelai gieda: Garbė Dievui aukštybėse, ir skelbia: o žemėje ramybė geros valios žmonėms. Jie regi, kaip iš visų pasaulio tautų yra statoma dangiškoji Jeruzalė.

Iš šventojo popiežiaus Leono Didžiojo Pamokslų