Dvasiniai apmąstymai

PELENŲ TREČIADIENIS

Dievo malonės tarnai, įkvėpti Šventosios Dvasios, kalbėjo apie atgailą. Pats visatos Viešpats apie ją bylojo su štai kokia priesaika: Kaip aš gyvas, sakė Viešpats, nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet kad atgailautų, ir dar pridūrė anuos garsiuosius žodžius: Atsitokėkite, Izraelio namai, iš savo prasikaltimų. Pasakyk mano tautos sūnums: Tegu jūsų nusikaltimai nuo žemės siekia dangų, tebus jie raudonesni už purpuro raudonį ir juodesni už juodą drabužį, jei iš visos širdies atsigręžę į mane pasakysite "Tėve", aš palenksiu savo ausį prie jūsų kaip prie šventosios tautos.

Taigi, norėdamas, kad visi jo mylimieji taptų atgailos dalininkais, šią savo ištarą jis patvirtino savo valia.

Iš šventojo popiežiaus Klemenso I Laiško korintiečiams