Dvasiniai apmąstymai

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS

Brangusis ir nuostabusis pokyli, išganingas ir visokiausios gardybės kupinas! Ar gali būti kas brangiau už tokį pokylį? Jame mums patiekiama jau nebe veršių ir ožių mėsa, kaip kitados pagal senąjį Įstatymą, bet Kristus, tikrasis Dievas, kad būtų galima jį priimti. Argi yra kas nuostabiau už šį sakramentą?

Joks kitas sakramentas nėra išganingesnis už šį, kuriuo apvalomos nuodėmės, ugdomos dorybės, o siela apsčiai pripildoma visokiausių dvasinių dovanų.

Jis aukojamas Bažnyčioje už gyvuosius ir mirusiuosius, kad visiems būtų naudingas, nes yra įsteigtas visų išganymui.

Pagaliau niekas nepajėgtų apsakyti gardybės šio sakramento, per kurį iš paties šaltinio ragaujama dvasinės saldybės ir prisimenama toji prakilniausioji meilė, kurią savo kančia parodė Kristus.

Iš šventojo kunigo Tomo Akviniečio Raštų