ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ.M.MARIJOS SUŽADĖTINIS, BAŽNYČIOS GLOBĖJAS

Mūsų Ordino Globėjas. Iškilmė

Kitiems šventiesiems, rodosi, Viešpats suteikė malonę pagelbėti vienos kurios rūšies reikalu, o šis garbingas šventasis padėjo man visais reikalais. Be abejo, Dievas nori mums parodyti, kad Jis danguje visa, ko prašome, suteikia tam, kuris čia, žemėje, buvo Jo maitintojas ir globėjas, turėjo teisę Jam įsakinėti, ir Jis klausė jo.

 ... Kiekvieną norėčiau įtikinti, kad garbintų šį šventąjį, nes iš patyrimo žinau, kiek daug malonių jis man išprašė iš Viešpaties Dievo. Niekuomet nepažinau nė vieno, kuris tikrai jį garbinęs ir ypač jam tarnavęs nebūtų sustiprėjęs dorybėmis. Man atrodo, kad jau keletas metų, kai per jo šventę prašau kokios nors malonės, ir jis visuomet išklauso. Jei ko nors ne visai tinkamo prašau, jis duoda man ką geresnio.  (Gyvenimas, šeštas skyrius).

 Šv. Teresė Avilietė