Vienuolyno bažnyčia

Tabernakulis

Po galinę bažnyčios sieną dengiančiu kryžiumi yra Hildegardos Domiclaf (Domizlaff) (1898-1987) meniškai padarytas tabernakulis. Skulptorė, drožinėtoja iš medžio ir papuošalų menininkė sukūrė reljefus iš pranašo Elijo gyvenimo. Tylos valandomis priešais tabernakulį rymo pavieniai garbintojai, – jos.

 „Aš esu gyvybės duona.“ Vien šiuose žodžiuose slypi negirdėta jėga. Jėga, kuri gali nugalėti visą nuovargį ir neryžtingumą. Šis stiprybės šaltinis mums siūlomas, o mes teturime suteikti erdvę Dievui mumyse. JAM leisti veikti ir iš ŠIO stiprybės šaltinio visą laiką semtis.

Gyvybės Duona – Švenčiausias Sakramentas – yra brangiausia gėrybė, kurią tik gali duoti mūsų Žemė.

Vienuolyno bažnyčia

Ikona – Odigitrija

Kairėje bažnyčios navoje yra rusiška XVII amžiaus Marijos ikona – Odigitrija (Hodigitria; „Kelrodė“).

Tylūs maldininkai gali ją lankyti, patikėti Motinai Marijai savo džiaugsmus, vargus ir rūpesčius, uždegti žvakeles ir, pasitikėdami Jos užtarimu, dėkingi grįžti į namus.

Dėl pašaukimo į Švenčiausios Karmelio kalno Mergelės Marijos Ordiną, basosios karmelitės priklauso Ordino šeimai, kuri yra ypatingu būdu pašvęsta mylėti Mariją bei ją ypatingai garbinti.

Mūsų Ordino šventieji, Jėzaus Teresė (iš Avilos) ir Kryžiaus Jonas įžvelgė Joje žmogų, kuris nuolankiai ir išmintingai priėmė ir apmąstė Viešpaties Žodį. Sekant Kristumi, su Velykų paslapties skausmu ir džiaugsmu susijusi stipri ir ištikima Moteris tapo jiems sektinu pavyzdžiu.

Švč. M. Marijos gyvenime kartojosi nepaprasti įvykiai, todėl kiekvienam iš mūsų Ji gali tapti asmeninio kelio palydove.

Švč. M. Marija yra Moteris, kuri visada įsiklauso ir yra pasiruošusi vykdyti Dievo Valią. Ji yra pavyzdys tikinčiajam, kuris ieško savo gyvenime Dievo.

Tikrai yra gera turėti šalia savęs tokią stiprią ir ištikimą Sąjungininkę!

Vienuolyno bažnyčia

Kryžius

 

 

 

Kryžius visu savo dydžiu užpildo priešakinę sieną karmeličių bažnyčioje Vitene prie Ruro. Jis kaba toje vietoje nuo bažnyčios pašventinimo 1956 m. lapkričio 18 d.

Po juo priešais altorių ir sakyklą šv. Mišioms susirenka tikintieji.

Po juo priešais tabernakulį tyloje meldžiasi pavieniai maldininkai ir maldininkės.

Jie visi „žiūrės į tą, kurį perdūrė“ (Jn 19,37), į Jėzų Kristų, pasaulio Išganymą.

Vienuolyno bažnyčia

Bažnyčios langai

Visi spalvoti bažnyčios vitražai yra menininko Gustavo Fiunderso (Gustav Fünders, 1956) darbas.

Kai juos peršviečia saulė, vitražai spinduliuoja šiltą šviesą ir kuria didingą atmosferą į juos žiūrintiems.

Tyloje galima gėrėtis meno kūriniais ir pajusti įsismelkiantį poveikį.

Šventasis pranašas Elijas

Šventasis pranašas Elijas, Karmelio Ordino protėvis, kaip parašyta Senajame Testamente, pakyla į dangų savo mokinio Eliziejaus akyse ir palieka jam savo apsiaustą kaip dvigubo  dvasios paveldėjimo ženklą.

Palaimintasis Simonas Štokas (Simon Stock)

Palaimintasis Simonas Štokas – Ordino generolas – priima iš Dievo Motinos škaplierių. Nešiodami Škaplierių mes parodome, jog priklausome Karmelio kalno Karalienės“ Ordinui.

Šventoji Teresė iš Avilos

Šv. Teresė Avilietė yra Karmelitų Ordino reformuotoja, maldos mokytoja ir Bažnyčios daktarė.

Šventasis Kryžiaus Jonas

Šv. Kryžiaus Jonas – Bažnyčios daktaras ir Karmelitų Ordino reformuotojas.

Šventoji Teresė iš Lizjė

Šv. Teresė iš Lizjė yra „Mažojo kelelio“ mokytoja ir Bažnyčios daktarė.

„Iš dangaus jums siųsiu rožių lietų“.

Angelų apsupta Švč. M. Marija su Kūdikiu

    Vitražas prie vargonų